REPORT DI MONITORAGGIO CIVICO
Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен

Inviato il 20/12/2020 | di Бъдеще за Шумен (Future for Shumen)

Descrizione

Проектното предложение включва подобряване на ключови обекти от градската среда на град Шумен чрез рехабилитация и благоустрояването им.
Проектът е пряко насочен към изпълнение на допустимите дейности: реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, обособяване на детски площадки, монтиране на паркова мебел – пейки, възстановяване на фонтани, създаване условия за достъп на хора с увреждания, въвеждане на енергоефективно уличното осветление и осветяване на паркове и междублокови пространства с енергоефективни осветителни тела.
Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряване състоянието на компонентите на околната среда чрез благоустрояване на физическите елементи на градската среда.
Целеви групи - населението на града, вкл. хора в неравностойно положение, деца, младежи и хора в активна възраст, майки с деца, пенсионери.
Очакван резултат от изпълнението на проекта е облагородяване на над 40 000 кв. м улици, тротоари, пешеходни алеи, осветление и междублокови пространства, с което ще се подобри качеството на градската среда, а именно обновяване на лошо поддържана, поради липса на достатъчно средства, и амортизирана инфраструктура. С тези интервенции ще се подобрят пряко икономическите и демографските условия на града, а косвено - екологичните и климатичните.
Проектът ще допринесе за постигане на качествени резултати, свързани с устройството на територията, общата конкурентоспособност и сближаването на регионите.
Също така с неговата реализация ще се повиши атрактивността и подобри качеството на градската среда в град Шумен като това ще е предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и интензифициране на социалните контакти.

Avanzamento

Завършен

Risultati

Intervento utile ma presenta problemi - Ha avuto alcuni risultati positivi ed è tutto sommato utile, anche se presenta anche aspetti negativi

Облагородяване на над 40 000 кв. м улици, тротоари, пешеходни алеи, осветление и междублокови пространства, с което ще се подобри качеството на градската среда, а именно обновяване на лошо поддържана, поради липса на достатъчно средства, и амортизирана инфраструктура. С тези интервенции ще се подобрят пряко икономическите и демографските условия на града, а косвено - екологичните и климатичните.

Punti di debolezza

Punti di forza

Rischi

Soluzioni e Idee

L'INDAGINE

Come sono state raccolte le informazioni?

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con altre tipologie di persone
  • Intervista con i referenti politici

Зам. кмет по икономическо развитие на Община Шумен Росица Антонова, Омбудсман Иван Капралов, Председател на Съюза на инвалидите за Област Шумен Иванка Казакова, Информиран гражданин майка с дете на 3 г. Кремена Димова, 93 анкетирани граждани

Domande principali

1. Cosa ha causato la necessità di candidarsi per questo progetto?
2. Qual è stato l'impatto delle attività realizzate sull'area coperta?

Risposte principali

1. Състоянието на техническата инфраструктура и благоустройството не удовлетворяваха адекватно потребностите на населението и затрудняваха функционирането на града. Физическата среда беше сериозно амортизирана. Голяма част от улиците в града, с изключение на централните пътни артерии, се нуждаеха от ремонт и реконструкция поради лошата поддръжка на пътната и тротоарна настилка. Състоянието на изградените зелени системи с малки изключения беше незадоволително.

2. Реализирането на обектите, включени в проектното предложение, осигури предпоставки за подобряване на условията за живот и намаляване на миграционните процеси. Подобрената и достъпна градска среда улесни придвижването и достъпа на родители с малки деца, както и на хора в неравностойно положение, което спомогна за тяхното социално включване.
Проектът обърна специално внимание на борбата със социалната изолация, чрез целенасочени интервенции в изграждане на достъпна градска среда за хора с увреждания. Изпълнението на проекта допринесе за изпълнението на Дългосрочната национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011- 2020 г. и Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Изпълнението на проекта доведе до подобряване състоянието на околната среда, посредством прилагане на комплекс от енергоефективни мерки чрез внедряване на ново енергоспестяващо улично осветление.
Подобрените технически и експлоатационни параметри на улиците допринесоха за достигане на европейските стандарти за създаване на възможности за внедряване на модерен, екологичен и безопасен транспорт, благоприятен за околната среда. Рехабилитацията на реновираните пътни участъци допринесе за подобряването на екологичния баланс.
Дейностите, свързани с озеленяване и засаждане на дръвчета и храсти, подобриха не само облика на градската среда, но и оказаха положителен екологичен ефект.